Dom seniorov Agapé

poskytuje na Felcánovej 25 vo Svätom Jure tieto sociálne služby:


Zariadenie pre seniorov

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 4 – 6
 • kapacita 28 miest
 • celoročná pobytová forma
 • odkázanosť určená cez obec
CenníkEON

Domov sociálnych služieb

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 5 – 6
 • kapacita 4 miest
 • celoročná pobytová forma
 • odkázanosť určená cez VÚC
CenníkEON

Opatrenia počas pandémie COVID-19:

 • v zmysle nariadenia RÚVZ platí od 6.3.2020 až do odvolania zákaz návštev s cieľom zamedziť kontakt klientov s verejnosťou
 • v zmysle odporúčania MPSVR zo 7.4.2020 je pohyb klientov obmedzený na areál zariadenia
Krízový plán

Denné centrum Baobab

poskytuje na Blagoevovej 10 – 12 v Bratislave tieto sociálne služby:


Domov sociálnych služieb

 • odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby: 5 – 6
 • kapacita 15 miest
 • veková skupina: 2-15 rokov
 • ambulantná forma
 • odkázanosť určená cez VÚC
CenníkDoplnková službaEON


Opatrenia počas pandémie COVID-19:

 • v zmysle nariadenia ÚVZ je poskytovanie sociálnych služieb na prevádzke až do odvolania pozastavené
 • sociálna služba je však naďalej poskytovaná v obmedzenom režime
 • Aktuálne je prevádzka Denného centra Baobab v obmedzenom režime. Obmedzenie sa týka zníženého počtu prijímateľov sociálnej služby v priestoroch zariadenia. Z preventívneho hľadiska je kladený dôraz na individuálne aktivity s primeranými rozostupmi medzi osobami.

Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Felcánova 25
900 21 Svätý Jur

IČO: 45 741 239
Registračné číslo: OVVS-42016/411/2013-NO


Pracujeme na novej webstránke. Ohľadom podrobnejších informácií sa zatiaľ prosím informujte telefonicky alebo emailom.
Ďakujeme za pochopenie.